محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه در آب رود یا در آب دریا غسل كرد، دلیل بر درستكاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند كه به اب گرم  – ادامه تعبیر خواب غسل کردن…

نرم افزار محاسبه سن