اگر كسی درخواب بیند كه در راه خدا غزا می كرد، دلیل است كه بی نیاز شود. اگر بیند كه روی از غزا بگردانید، دلیل است كه منفعت از فرزندان و خویشان بازگیرد. اگر بیند كه مردم آن دیار به غزا رفت، و با كافران جنگ كرد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد و روزی  – ادامه تعبیر خواب غزا کردن…

نرم افزار مدت تماس