آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید غریبه ای شما را شاد می كند ، دلالت بر آن دارد كه به محیطی سالم و صمیمی پا خواهید گذاشت . اما اگر خواب ببینید غریبه ای شما را آزار می دهد ، نشانة آن است كه یأس و نومیدی در كمین شماست . ۲ـ اگر  – ادامه تعبیر خواب غریبه…

طالع بینی باستان