لوک اویتنهاو می گوید : غروب آفتاب : پیری عاقبت به خیر آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن غروب خورشید در خواب ، نشانة بی پاسخ ماندن آرزوهاست . ۲ـ اگر تاجری خواب غروب خورشید را ببیند ، علامت آن است كه به هر كاری دست بزند ، آینده ای تاریك خواهد داشت .

فال تاروت اندروید