محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند در دریا غرق شد و بمرد، دلیل كه پادشاه او را هلاك كند. جابر مغربی گوید : اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل كه كار دنیا كه به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملكی یا  – ادامه تعبیر خواب غرق شدن…

فال تاروت اندروید