اگر درخواب بیند كه غبار بر چیزی نشسته بود، اگر ملك او بود، دلیل كه قدر آن مال حاصل كند. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند روی او پرغبار بود، دلیل كه وی عقوبتی رسد. اگر در خواب بیند غبار را در زمین و ملك خود بیند، دلیل كه به قدر آن مال حاصل كند.  – ادامه تعبیر خواب غبار…

نرم افزار مدت تماس