محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب بیند كه غایب از سفر بازآمد، دلیل كه كار بسته بر وی گشاده گردد، اما غائب به سفر دیگر رود و خبرش دیرتر رسد. جابر مغربی گوید : اگر بیند غایبش از سفر سواره بازآمد، دلیل كه آن غایب با مال و نعمت بازآید. لوک اویتنهاو می  – ادامه تعبیر خواب غایب…

نرم افزار مدت تماس