محمد بن سیرین گوید : دیدن غالیه به خواب، دلیل ادب و ناموری بود. اگر بیند غالیه بر كسی مالید، دلیل كه آن كس از او ادب و فرهنگ آموزد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن غالیه به خواب،دلیل حج بود و بعضی گویند، دلیل بر مالی بود كه از مهتری به وی رسد. اگر در  – ادامه تعبیر خواب غالیه…

فال تاروت اندروید