لوک اویتنهاو می گوید : غاز پر کندن غاز : سرخورده شدن بریان کردن غاز: یک مهمان خریدن غاز : به شما مانند یک احمق نگاه میشود خوردن آن : یک همراه پرچانه غازی که پرواز میکند : یک سفر بزرگ در انتظارتان است کشتن آن : ارث غاز وحشی : خبرهایی از خارج از  – ادامه تعبیر خواب غاز…

نرم افزار محاسبه سن