اگر در خواب بیند مال را غارت كردند، دلیل كه به سبب مال غم خورد. جابر مغربی گوید : اگر بیند لشگر اسلام دیار كفر را غارت كردند، دلیل كه كافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر كفر دیار اسلام را غارت كردند، دلیل كه اندوهی به اسلام رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید :  – ادامه تعبیر خواب غارت…

نرم افزار محاسبه سن