محمد بن سیرین گوید : دیدن عود سوز به خواب، دلیل غلام یا كنیزك بود. اگر بیند عودسوز داشت، دلیل كه غلام یا كنیزك به دست آورد. اگر بیند عودسوز را بكشت، دلیل كه غلام یا كنیزك بمیرد.

فال تاروت اندروید