دیدن عناب به خواب مال است. اگر بیند عناب به كسی داد، دلیل كه راحت به وی رساند. اگر بیند عناب داشت و میخورد، دلیل كه به قدر آن مال یابد. جابر مغربی گوید : اگر درخواب بیند عناب را از درخت جمع كرد، دلیل كه مال به قدر آن حاصل كند. منوچهر مطیعی تهرانی  – ادامه تعبیر خواب عناب…

طالع بینی باستان