لوک اویتنهاو می گوید : دایی ، عمو : سود زیاد آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن عموی خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید . ۲ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف  – ادامه تعبیر خواب عمو…

فال تاروت اندروید