محمد بن سیرین گوید : دیدن عمود به خواب، دلیل بر مردی بود راست و درست و بعضی گویند، دلیل است بر سخنی سخت. اگر بیند عمود بر كسی زد، دلیل كه سخنی به آن كس بگوید. اگر عمودِ خود را آهنین بیند، دلیل كه از پادشاه قوت یابد. اگر بیند عمود او ضایع شد،  – ادامه تعبیر خواب عمود…

فال تاروت اندروید