اگر به خواب بیند عمارت مسجد یا خانقاه یا مدرسه می كرد، دلیل كه صلاح دین جوید و ثواب این جهان. اگر بیند زمین خراب را عمارت می كرد، مثل خانه و دكان و مانند اینها، فائده این جهانی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عمارت كردن درخواب بر چهار وجه است. اول:  – ادامه تعبیر خواب عمارت کردن…

فال تاروت اندروید