اگر بیند علك می خائید، دلیل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دلیل كه به قدر آن نقصان مال بد.

فال تاروت اندروید