یوسف نبی علیه السلام گوید : دیدن علم آموختن کاری از او صادر شود که ثواب حاصل آید

نرم افزار مدت تماس