مولف گوید : علائم راهنمائی ورانندگی به منزله کسانی هستند که در زندگی اقدام به نصیحت و راهنمائی می کنند دیدن تابلوی راهنمائی زرد رنگ به منزله خطری است که انسان را در آنجا تهدید می کند تابلوهای ناخوانا نشانه راهنمایان نا آگاه می باشد

نرم افزار محاسبه سن