درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك زن متشخص به شما ابراز علاقه ميكند :حقارت و شرمساري يك سياستمدار يا تاجر به شما ابراز علاقه ميكند :نتايج عالي در كارها يك شخصيت مهم به شما ابراز علاقه ميكند: احترام و امتياز دوستان به شما ابراز علاقه ميكند : ناراحتي

طالع بینی باستان