محمد بن سیرین گوید : اگر درخواب بیند عقیق داشت، دلیل كه از بزرگی منفعت یابد. اگر بیند عقیق از وی ضایع گردید، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند عقیق به خروار داشت، دلیل كه به قدر آن مال یابد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق  – ادامه تعبیر خواب عقیق…

طالع بینی باستان