اگر درخواب بیند كه عقل او به صورت آدمی بود، چنان كه گوید : من عقلِ توأم، و بیننده داند كه عقل اوست، دلیل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وی منفعت یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب عقل خود را چنین بیند كه گفته شد، دلیل كه توانگر  – ادامه تعبیر خواب عقل…

نرم افزار محاسبه سن