محمد بن سیرین گوید : دیدن كژدم به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است. اگر بیند كژدم او را بگزید، دلیل كه دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانكه غمگین شود. اگر دید كژدمی را بكشت، دلیل كه بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر دید كژدمی داشت و مردم را می گزید،  – ادامه تعبیر خواب عقد…

طالع بینی باستان