محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دلیل است كه از بزرگی حاجتش روا شود. اگر بیننده خواب بیمار بود، دلیل كه محتاج به طبیب نباشد. اگر بیند كه سه نوبت عطسه داد نیك بود. اگر بیند كه عطسه بسیار داد، دلیل كه مرادش به دشواری برآید.  – ادامه تعبیر خواب عطسه کردن…

نرم افزار مدت تماس