ابن سیرین گوید : اگر بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند اگر این خواب را توانگر بیند دلیل است که مردم را از مال او فائده رسد. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عطر به خواب بر نه و جه  – ادامه تعبیر خواب عطر…

طالع بینی باستان