محمد بن سیرین گوید : اگر كسی بیند عطا به وی داد، باید دید كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود یا مجهول، یا زن جوان بود یا پیر، آنگاه تعبیر كند. اگر بیند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دلیل بر نیكوئی، اگر به خلاف این بود، دلیل  – ادامه تعبیر خواب عطا دادن…

نرم افزار محاسبه سن