منوچهر مطیعی تهرانی گوید : در گدشته عطار کسی بود که دارو می فروخت و این اشخاص غالبا خودشان هم طبابت می کردند و بیمار می پذیرفتند. این دسته از مردم را حشاش نیز می گفتند. فرق حشاش با عطار در این بود که اولی خودش گیاهان داروئی را در کوه و دشت می یافت  – ادامه تعبیر خواب عطار…

نرم افزار محاسبه سن