محمد بن سیرین گوید : اگر بیند در خواب عطاری می كرد، دلیل كه مردم شكوه آن گویند، اگر بیند كه با عطار دوست و آشنا شد، دلیل است كه مردم در سخاوت نام او برند.

نرم افزار مدت تماس