آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عضلاتی برجسته و قوی دارید ، نشانة آن است كه برخوردهای شدیدی با دشمنان خود خواهید داشت و سرانجام بر آنان غلبه می یابید و موفق می شوید برای خود ثروتی گرد می آورید . ۲ـ اگر خواب ببینید عضلاتی كوچك و ضعیف دارید ، علامت آن  – ادامه تعبیر خواب عضله…

نرم افزار مدت تماس