نوعی است از حلواها و بهترین آن، آن است كه زعفران در وی نباشد ودیدن وی به خواب،دلیل بر مال است كه به زحمت حاصل كند. اگر بیند كه كسی لقمه عصیده در دهان او گذاشت، دلیل است كه سخنی خوش شنود.

فال تاروت اندروید