لوک اویتنهاو می گوید : عصبانی بودن از دست کسی که به او علاقمند هستید : عشق و یا پایانی خوش برای انجام کاری عصبانی شدن : سوء تفاهم در خانواده از دست یک دوست عصبانی بودن : یک دوست خوب

فال تاروت اندروید