ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه عصا دردست داشت و دراز شد، دلیل است كه به مراد رسد. اگر دید كه عصای او كوتاه شد، دلیل نامرادی است. حضرت امام جعفر صادق فرماید : دیدن عصا به خواب بر سه وجه است. اول: پادشاه. دوم: مردی بزرگ. سوم: قوت دركارها منوچهر مطیعی تهرانی گوید  – ادامه تعبیر خواب عصا…

طالع بینی باستان