اگر در خواب بیند كه عصار یم كرد،دلیل است كه كاری كند كه مردم او را ثنا گویند و نامش در جهان منتشر شود به نیكی.

فال تاروت اندروید