محمد بن سیرین گوید : اگر بیند عسسان می گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دلیل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

فال تاروت اندروید