محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه پیری معروف از كار عزل شد، دلیل بر نقصان او بود. اگر این خواب را جوانی بیند، تاویلش به خلاف این است. اگر بیند كه بزرگی را از كاری عزل كردند، دلیل بر ضعف دین او است و باید توبه كند.

نرم افزار محاسبه سن