لوک اویتنهاو می گوید : عزا : آینده ای خوش آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید عزادار كودكی هستید ، نشانة آن است كه نقشه هایی كه برای زندگی خود كشیده اید با سرعت به شكست می انجامد . ۲ـ اگر خواب ببینید برای خویشاوندی عزاداری می كنید ، دلالت بر آن دارد  – ادامه تعبیر خواب عزا…

نرم افزار محاسبه سن