محمد بن سیرین گوید : اگر به خواب دید برهنه است و از مردم شرم دارد. دلیل كه حج طلب كند. اگر بیننده خواب مردی مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دلیلش بد بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر خود را برهنه دید و در طلب دنیا بود، دلیل بر غم و اندوه  – ادامه تعبیر خواب عریان…

نرم افزار مدت تماس