آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است ، نشانة آن است كه بزودی ارثی به او می رسد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از آراستن عروسی خشنود است ، دلالت بر آن دارد كه آرزوهای او برآورده خواهد شد . ۳ـ اگر دختری خواب ببیند عروس شده است و  – ادامه تعبیر خواب عروس…

نرم افزار محاسبه سن