اگر درخواب بیند كه عروسی خواست اما او را ندید و نامش ندانست، دلیل كه زود بمیرد. اگر بیند كه عروس به خانه آورد و با وی بخفت، دلیل بزرگی بود. ابراهیم كرمانی گوید : اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است. جابر مغربی گوید : اگر زنی بیند كه  – ادامه تعبیر خواب عروسی…

فال تاروت اندروید