محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه عرق از تن او روان شد، دلیل است كه به قدر عرق نقصان در مالش افتد، خاصه كه در زمین چكد. اگر بیند كه جامه او از عرق تر شد، دلیل است كه به قدر آن، مال خویش را به عیال دهد. اگر در خواب  – ادامه تعبیر خواب عرق…

نرم افزار مدت تماس