منوچهر مطیعی تهرانی گوید : عرعر دو نوع است. اول عرعر که صدای مخصوص الاغ است دوم عرعر که نوعی درخت است. صدای الاغ در خواب ها نیکو نیست چون معبران شنیدن عرعر را غیبت و بدگوئی و خبر بد و دشنام های رکیک تعبیر کرده اند. اگر صدای عرعر را بشنوید و الاغ صاحب  – ادامه تعبیر خواب عرعر…

فال تاروت اندروید