محمد بن سیرین گوید : دیدن عرش درخواب، دلیل امری است بزرگ یا مال و خواسته بسیار. اگر عرش را آراسته بیند، دلیل است كه عزت یابد و گویند كه كارش بلند شود. اگر در خواب عرش را حقیر بیند، دلیل است با بزرگی پیوندد و از او حرمت یابد. اگر بیند كه از عرش  – ادامه تعبیر خواب عرش…

فال تاروت اندروید