آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید برای گناهی كه اصلاً مرتكب نشده اید از كسی عذرخواهی می كنید ، نشانة آن است كه در كارهای خود با دردسری مواجه می شوید ، اما سرانجام معلوم می شود این دردسر به پیشرفت شما كمك شایان توجه ای كرده است . ۲ـ اگر خواب ببینید  – ادامه تعبیر خواب عذر خواهی…

نرم افزار مدت تماس