معبران را در تاویل عدس خلاف است. محمد بن سیرین گوید : دیدن عدس در خواب نیكو است، زیرا كه ابراهیم خلیل آن را دوست داشتی. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن عدس در خواب، دلیل مال است از قِبَل زنان به درد دل. منوچهر مطیعی تهرانی گوید : دیدن عدس در خواب خوب است چون  – ادامه تعبیر خواب عدس…

فال تاروت اندروید