محمد بن سیرین گوید : دیدن عدد به خواب، یكی نیكو بود. اگر به خواب بیند كه یك درم داشت یا یك دینار یا غیره، دلیل است بر نیكی، زیرا كه اصل شمارها یكی است. ابراهیم كرمانی گوید : عدد یكی نیك بود، اما دو، دلیل غم بود. اگر به خواب عدد سه بیند، دلیل  – ادامه تعبیر خواب عدد…

طالع بینی باستان