محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه عالم یا فقیه شد و بیننده جاهل بود، دلیل است بر زبان مردم افتد به بدی. اگر عالم بود، علم او زیاده گردد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند كه مردم را علم می گفت و بیننده عالم نبود، به حیله مردم آن دیار را مسخر خود  – ادامه تعبیر خواب عالم…

فال تاروت اندروید