محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر كسی عاشق شد، دلیل كه نیازمند و حریص گردد. اگر عاشقی او به چیزی حرام بود، دلیل بر فساد دین او بود. اگر بیند كه از معشوق كام دل یافت، دلیل منفعتی بود. لوک اویتنهاو می گوید : عاشق عاشق شدن : سرخوردگی دیدن عشاق : شادیهای  – ادامه تعبیر خواب عاشق شدن…

نرم افزار محاسبه سن