محمد بن سیرین گوید : اگر بیند كه چیزی عاریت به كسی داد، دلیل است كه آن چیز بر وی ثابت بماند و تمتع از او یابد.

فال تاروت اندروید