محمد بن سیرین گوید : دیدن عاج در خواب، دلیل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بیند كه عاج داشت، دلیل است از پادشاه منفعت بیند. اگر كه عاج از وی ضایع شد، دلیل است كه مالش تلف گردد. جابر مغربی گوید : اگر كسی درخواب بیند كه عاج در صندوق داشت. دلیل كه  – ادامه تعبیر خواب عاج…

نرم افزار مدت تماس