محمد بن سیرین گوید : اگر بیند بر وی ظلم رفت، دلیل كه بر ظلم كننده نصرت یابد اگر بیند او بر كسی ظلم نمود، دلیل كه مظلوم بر ظالم ظفر یابد. اگر دید پادشاه بر وی ظلم كرد، دلیل كه از پادشاه مضرت یابد. جابر مغربی گوید : اگر بیند مظلوم بود و كسی  – ادامه تعبیر خواب ظلم…

طالع بینی باستان