۱ـ اگر خواب ببینید مشغول خرید و فروش ظروف هستید ، علامت آن است كه سعادتمند خواهید شد . اما اگر به علتی ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتی كوتاه به شما رو خواهد كرد . ۲ـ دیدن قفسه هایی پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجی موفق است .  – ادامه تعبیر خواب ظرف…

نرم افزار محاسبه سن